KM Deside

KM Deside

Agio Pereira
Nasional
DILI-Reniaun Konsellu Ministru iha Palasiu Governu, neebe mak preside direita husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak deside ou nomea ona Kandidatu  Komisariu  Faustino da Costa hanesan Komandante Jeral ...
0