KHUNTO Prontu

KHUNTO Prontu

Naimori........
Politics
DILI — Estabilidade nasaun responsabilidade ema hotu nian, laos partidu politiku deit, tan nee timor oan hotu tenke kolabora no servisu hamutuk lori nasaun ba oin. Tuir Konsileiru ...
0

khunto
Nasional
DILI-Reniaun entre partidu Fretilin ho Khunto neebe maka halao, iha Hotel Nuvo Turismu iha Sabdu foin lalais, iha sinal neebe positivu tebes, tanba Khunto respeita tebes konvite neebe ...
0

khunto
Politics
DILI – Konsileiru Masimu Partidu Kamanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO) Jose dos Santos Naimori afirma KHUNTO nudar patidu neebe maka iha kadeira, prontu kopera ho partidu ...
0