KAK Investiga

KAK Investiga

kak
Politics
DILI – Prezidente Komisaun Anti Korupsaun Aderito Pinto Tilman hateten, iha artigu dozentus noventa dois, too dezentus noventa novi iha neeba liu-liu krimi sira ilisitu, partisipasaun ekonomia negosiu, ...
0

CAC
Notisias Online Top News
DILI – Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) husi Janeiru 2016 too agora, investiga ona kazu korrupsaun hamutuk 18.  Husi numeru nee Kazu 15 konklui no entrega ona ba Ministeiru ...
0

Veneranda-Lemos
Headline Notisias Online Top News
DILI – Komisaun Anti Korupsaun (KAK) investiga Eis Sekretariu Estadu Promosaun Seitor Privadu atual Sekretariu Estadu Apoiu Sosiu Ekonomia Mulher, Veneranda Lemos, durante oras 5 nia laran hahu ...
0

CAC
Notisias Online
DILI- Governu aloka orsamentu ba ZEESM, orsamentu boot liu iha Aero Portu Oecusse, neebe hamosu BOQ loke ba konkursu ho budget neebe baratu, depois implementasaun sira aumenta boot ...
0

CAC
Notisias Online
DILI-Reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba Ministeiru Publiku ho KAK atu halo investigasaun ba Administrador Municipiu Baucau Antonio Agustus Guterres, tamba deskonfia komete iha ...
0

Problema_Rai_Iha_Vikeke_no_Lautem_2
Notisias Online
LAUTEM-Povu Suku Parlamentu, postu Administrativu Lautem, Munisipiu Lautem husu Komisaun Anti Korupasaun (KAK) atu halo Investigasaun projeitu nebe maka implenta iha baze, hodi kontrola orsamentu estadu nebe gasta ...
0