Igreja Hakarak

Igreja Hakarak

Mgr Norberto Amaral
Nasional
DILI – Igreja katolika husu ba lider partidu politiku sira atu konsidera povu nia votu no iha serteza politika, nunee bele forma guvernu neebe estavel. Igreja katolika liu ...
0