IADE Renova

IADE Renova

13159977_bYJzN
Economics
DILI – Instituto de apoiu ao dezenvolvimentu ekonomia (IADE), realize seminar loron rua ho tema kapasitasaun planu negosiu inavosaun 2017, formasaun nee ba emprezariu sira atu hasae sira ...
0