Hornay Informa

Hornay Informa

KOmisariu Julio
Nasional
DILI-Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornay ho Segundu Komisariu Faustino da Costa hasoru malu ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo hodi informa konaba situasaun jeral iha ...
0

KOmisariu Julio
Nasional
DILI-Komandante Jeral PNTL,Komisariu Julio da Costa Hornay ho Segundu Komandante Faustino da Costa informasituasaun siguransa jeral neebe lao iha rai laranbaPrezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo. Hau ...
0