Hasae Produsaun

Hasae Produsaun

Makina Kredit
Economics
DILI– Atu hasae produsaun aihan iha rai laran, hodi redus importasaun husi rai liur maka, Servisu estensionasita sira iha baze tenke servisu makas diak liu tan, no koopera ...
0