Governu Presaun

Governu Presaun

Profil Taur
Nasional
DILI- Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hateten, Governu nunka fo presaun ba Prezidente da Republika, atu promulga Orsamentu Jeral Estadu 2018 tanba iha regras. Saida Maka PM informa ...
0