Governu Kreditu

Governu Kreditu

BNCTLBuilding
Economics
DILI– Governu aloka orsamentu miliaun U$ 2 ba Banku Nasional Comersial Timor Leste (BNCTL) hodi apoiu kreditu ba emprezariu sira no negosiante kiik atu halo negosiu. Ministru Estadu ...
1