Governu Adia

Governu Adia

POLITIKA e LEI
Politics
DILI- Tuir lei 15 Outubru Orsamentu Jeral Estadu 2019 tenke submete ona ba iha Parlamentu Nasional, maibe governu adia ba Oitu Novembru 2018. Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ...
0