January 23, 2020
Breaking News
G7+

G7+

G7+
Notisias Online
DILI– Iha kontestu melenium dezenvolvementu, Nasaun sira neebe involve aan iha g7+, seidauk ida maka atinzi iha dezenvolvementu iha area saude, agrikultura, justisa no sosial, tamba nasaun sira ...
0