February 27, 2020
Breaking News
Fronteira

Fronteira

world_et
Notisias Online
DILI- Nasaun Timor Leste too oras nee seidauk hetan soberania nebe lolos hanesan nasaun sira seluk, tamba Markasaun fronteira maritima ho Nasaun vizinu Australia no Indonesia. Tuir Direitu ...
0

world_et
Notisias Online
DILI– Primeiru Ministru (PM) Rui Maria de Araujo sei vizita Indonesia hodi hasoru malu ho Prezidente Republika Indonesia Joko Widodo (Jokowi), hodi deskuti konaba fronteira terreste ho Maritima ...
0

Marritima
Notisias Online Top News
DILI– Deputadu sira iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) ejiji ba estadu Timor Leste (TL), liu-liu ba Governu,  tenki tau atensaun seriu ba fronteira maritima, aero ho tereste, ...
0

feature3
Notisias Online
FATUMEA–Komunidade Suku Fatumea preokupa tebes ho siguransa iha Fronteira, tanba durante ne’e tuir sira iha komonidade balu hosi Indonesia tama bebeik mai TL, hodi foti rikusoin balu tanba ...
0

feature3
Notisias Online
DILI-Aktividade relasaun seksual iha nasaun Timor Leste livre halo Kazu HIV/SIDA kada loron sempre aumente, no fatin pontensial transimisaun ba kazu ne’e mai husi fronteira. Tuir Sekretariu Ezekutivu ...
0

feature
Notisias Online
DILI—Komadante Unidade Patrulha Fronteira (UPF), Superintedente Polisia Agustinho Gomes, informa, kazu nebe akontese iha fulan hirak liu ba, nebe dehan forsa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tesi komunidade nia ...
0

feature2
Notisias Online
DILI- Bazea ba relatoriu nebe mak organizasaun Nao Govermental (ONG) Konseilu Nasional Joventude Timor Leste (CNJTL) hetan, Timor Leste sai fatin transaksaun Droga husi nasaun seluk  tan ne’e ...
0

feature
Notisias Online
DILI– Fronteira Maritima entre Timor Leste ho Australia iha prosima depois tinan 50 maka foin resolve, tamba tratadu nebee halo ona ho I Governu Timor Leste ho Governu ...
1