Fretilin Ukun

Fretilin Ukun

branco
Nasional
DILI – Tinan 10 liu ona povu maubere hamrook tebes ba buat sira neebe mak durante nee lao lalos, tanba nee presiza Fretilin atu ba kaer ukun hodi ...
0

Alkatiriiiiiiiiiiii
Distritu
SOIBADA-Sekjer Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten, karik populasaun Timor Leste fo fiar makaas ba Partidu Fretilin atu kaer ukun, maka governasaun neebe forma, laos sai governasaun ba militante ...
0

Foho Matebian
Politics
BOBONARO-Dezenvolvimentu Oecusse nian furak, halo komunidade area Postu Administrativa Bobonaro, kaben sulin. I sira husu, karik Partidu Fretilin manan eleisaun no kaer ukun, atu implementa ZEESM ba area ...
0