Fiar Xanana

Fiar Xanana

Xanana-Taur
Nasional
DILI—Povu Timor Leste sei fiar metin ba maun boot Xanana Gusmao no Taur Matan Ruak sei garante pas no estabilidade iha governasaun foun, tamba povu konsidera sira hanesan ...
0