February 27, 2020
Breaking News
F-FDTL

F-FDTL

Mino
Notisias Online
DILI- Lideransa Institusaun Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) fiar Sestu governu konstitusional sei rona  Dezmobilizadu nain 26, husi forsa defaza hodi tau matan ba sira nia preokupasaun ...
0

Falintil
Notisias Online Top News
DILI- Komemorasaun transforma Falintil ba Forsa Defeza Timor Leste iha tinan 2001 nebe oras ne’e halo selebrasaun ba dala 14, Estadu Timor Leste Presiza hanoin hikas Kontribusaun Sergio ...
0

feature3
Notisias Online Top News
DILI – Tama Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) ho Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), laos servisu atu hetan osan, maibee ho misaun bo’ot ida atu proteze populasaun. ...
0

feature3
Notisias Online
DILI – Sekretariu Estadu defeza (SED) konsidera katak, Autoridade Nasional Maritima (ANM) importante teb-tebes ba membru Falinti Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), liu-liu forsa armadas husi komponente naval. ...
0

feature3
Notisias Online
DILI– Ministru Defesa Nasional Republika Portugal, Jose Pedro Aguiar-Braco halo vizita kortezia ba Kuartel Jeral Falintil Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL), Fatuhada, Dili,  atu oinsa bele hadia servisu ...
0

feature
Notisias Online
DILI-Komandu Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), hamutuk ho forsa Comunidade Paises Lingua Portugues (CPLP), ho Nasaun 8 halao ezercicio Felino 2014, durante semana rua iha Kuartel Jeral F-FDTL Fatuhada Dili. Tuir Xefi Estadu  Maior F-FDTL, Coronel Falur Rate Laek katak, ezercicio spesis ne’e foin primeira  vez  TL halo  ho ...
0

feature2
Notisias Online
DILI-Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) hamutuk ho Delegasaun Forsa Armadas Comunidades Paises  Lingua Portuguesa  (CPLP), halao  exercicio  Felino  durante  fulan ida, no ohin halao seremonia enxeramentu iha  ...
0

feature3
Notisias Online
DILI–Governu Timor Leste (TL) liu hosi Ministeriu Negosio Estranjeiro (MNE) Segunda (16/09) asina akordu ho governu Japaun konaba programa dezenvolvimentu kapasidade Falintil-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL). Objetivu hosi ...
0

feature3
Notisias Online
DILI – Brigadeiro Jeneral Estadu Unidus da Amerika, Mark M. Mcleo, Kuarta (29/08) hasoru malu ho Brigadeiro Jeneral Falintil-Foesa Defeza Timor Leste (F-FDTL) hodi kolia konaba koperasaun teknika ...
0

feature
Notisias Online
DILI – Sekretariadu Estadu Defeza Julio Tomas Pinto, hatete Konselho Ministru aprova tiha ona rejolusaun rekrutamentu Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) hodi fo autorijasaun ba Sekretariadu Estadu ...
0