Estudante Parteira

Estudante Parteira

iniverdadue
Edukasaun
DILI-Institute Superior Cristal (ISC), sempre fo hanoin makaas, ba estudante husi departamentu parteira, oinsa atu halo atendementu diak, ba inan no oan. Preokupasaun nee hatoo husi xefi departamentu ...
0