Estadu Emerjensia

Estadu Emerjensia

download (5)
Nasional Notisias Online Politics
Editor: Crisogono Magalhães DILI– Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo dekreta ona Estadu Emerjensia hahu Sabado minutu 00.00 nee validu ona. Hau dekreta estadu emerjensia atu prevene kalamidade ...
0

download (5)
Nasional Notisias Online Politics
Editora:Carme Ximenes DILI – Presidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, haruka karta ka proposta ba iha Parlamentu Nasional, husu autorizasaun, atu deklara  Estadu Emerjensia bazeia ba pedidu husi ...
0

download (5)
Headline Nasional Politics
Editor : Crisogono Magalhāes DILI– Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo sei Reune Ho KSDS Konsellu Estadu Atu koalia konaba Estadu Emerjensia. Liu Husi Komunikadu Imprensa neebe mak ...
0

maxresdefault(1)
Nasional Notisias Online Politics
DILI– Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo dehan nia seidauk simu prosta konaba Estadu Emerjensia. Kestaun nee hatoo husi Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo ba jornalista liu ...
0