January 28, 2020
Breaking News
Enkontru AMP

Enkontru AMP

Profil Akara
Politics
DILI—Enkontru alargada neebe  Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), sei halao  iha Abril laos koalia asuntu remodelasaun, maibe atu fahe informasaun, halo avaliasaun servisu hodi servi diak povu. ...
0