Eleisaun Antisipada

Eleisaun Antisipada

votos
Nasional
DILI- Governu liu husi Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) hamutuk Comisaun Nasional Eleisaun (CNE) no Sekretariadu Tekniki Administrasaun Eleitoral (STAE), propoin ona data  Eleisaun Antisipada ba Prezidente Republika, no  ...
0

Horta
Nasional
DILI-Dalan diak liu atu rejolve situasaun politika inserteja, neebe maka oras nee lao iha rai laran, maka eleisaun antisipada. Eis Prezidente Republika Jose Ramos Horta hateten, Prezidente Republika ...
0

votos
Nasional
DILI—Dezisaun Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo nia deklarasaun diak. Maibe dalan diak liu maka elisaun antisipada mak dalan los liu no demokratiku liu atu hakotu krizi politika ...
0

Alkatiriiiiiiiiiiii
Nasional
DILI-Primeiru Ministru Mari Alkatiri hateten, nia parte hein desizaun husi Prezidente Republika Francisco Guterres LuOlo ninia desizaun, bainhira Prezidente deside laiha antisipada laiha antisipada, mais dalan mesak ida ...
1

Mariano
Nasional
DILI-Prezidente Partidu PD Mariano Assanami Sabino hateten, Bainhira eleisaun antisipada akontese nee Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo maka sei intrepreta tuir konstituisaun haruka. Nee Prezidente maka  sei ...
0

Eleisaun
Nasional
DILI—Polimika politika neebe akontese oras nee ema balun konsidera katak eleisaun antisipada laos golpe estadu nee loos. Eleisaun antisipada preve ona iha konstituisaun, maibe tenki tuir nia prosesu ...
0

1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Nasional
DILI—Tuir sosiedades sivil sira katak governu sira neebe akontese seidauk hamosu eleisaun antisipada. Maibe kestaun maka iha Timor Leste seidauk iha orgaun ida neebe bele interperta lei nee ...
0

PR Lu OLo
Nasional
DILI– Xefe Estadu Maior Jeneral Falintil Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) Maijor Jeneral Lere Anan Timur hateten eleisaun antisipada sei lamosu, tamba partidu lima neebe maka reprejenta povu iha ...
0

Parlamentu Nasional
Nasional
DILI– Membru Parlamentu Nasional (PN) konsidera informasaun ba eleisaun antisipada sei lamosu, tanba nee hatete husi facebook, maibe Lider Partidu Politiku (Parpol) sira laaseita eleisaun antisipada. Informa Deputadu ...
0

Fidelisss
Politics
DILI –Oras nee mosu polemika formasaun setimu governu sai inserteza no duvidas iha publiku, tamba kestionavel tebes ba iha publiku katak parese sei mosu fali eleisaun antisipada kuandu ...
0