Droga-Trafiku

Droga-Trafiku

Droga
Notisias Online Top News
DILI – Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) preokupa tebes futuru jerasaun foun nian, tanba oras nee problema droga no problema trafiku umanu komesa serkula iha ...
0