Distribui Livru

Distribui Livru

Edukasaun
Edukasaun
DILI-Ministeriu Edukasaun no Kultura (MEK), foin lalais nee halao distribuisaun livru kuaze atus resin ba iha eskola pre eskolar, buras kadalak, Luromata, Dili, inklui mos ba eskola sira ...
0