Dezenvolvementu

Dezenvolvementu

feature3
Notisias Online
DILI- Durante tinan hitu komesa husi 2007 to’o 2014 Orsamentu Jeral Estadu tranzisaun kuaze bilaun 8 resin, governu konsege gasta billaun 6 resin maibe prosesu dezemvolvimentu iha rai ...
0

feature3
Notisias Online
DILI- Primeru Ministru Interinu Agio Pereira, Kinta (12/09/2013) informa dezenvolvementu Governasaun ba Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak. Hafoin informa dezenvolvimentu Governasaun ba Xefi Estadu Taur Matan Ruak, ...
0