October 17, 2019
Breaking News
Dezenvolve Nasaun

Dezenvolve Nasaun

13159977_bYJzN
Nasional
DILI– Atu dezenvolve nasaun ba iha prosesu dezenvolvimentu nasional laos mane deit maibe feto mos bele, tanba nee wainhira iha nia matenek sei hamutuk ho mane dezenvolve rai ...
0

Povu Oecuse
Notisias Online Top News
DILI- Dezemvolve Nasaun Timor Leste hodi uza osan povu nian, Reprezentante povu iha uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husu Membru Sestu governu konstitusional labele halimar osan povu. Tuir ...
0

Taur
Notisias Online
LOSPALOS- Atu Dezemvolve nasaun, Timor oan hotu tenki hametin paz tamba paz mak sai xave ba prosesu dezemvolvimentu nasaun, tan nee Problema nebe maka mosu iha rai laran ...
0