Desizaun Diak

Desizaun Diak

FETO
Politics
DILI – Organizaun Rezistensia RENETIL sujere Xefe Estadu Francisco Lu Olo foti desizaun neebe diak no los, relasiona ho polemika politika iha rai laran atu lalika prejudika vida ...
0