January 24, 2020
Breaking News
Dekretu Lei

Dekretu Lei

PN
Politics
DILI – Bankada Fretilin  iha uma fukun Parlamentu Nasional konsidera ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 sei minimu tebes, tanba governu sei hein aprovasaun  dekretu ezekusaun. Tuir Deputada Maria ...
0

PN
Politics
DILI — Bankada Fretilin  iha uma fukun Parlamentu Nasional konsidera ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 sei minimu tebes, tanba governu sei hein aprovasaun  dekretu ezekusaun. Tuir Deputada Maria ...
0

POLITIKA E LEI
Nasional
DILI- Primeiru Ministru Mari Bin Amude Alkatiri lori lei Konsellu Veteranus hodi aprezenta ba Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, neebe maka antes nee governu liu husi Konsellu  ...
0

tr
Politics
DILI- Dekretu lei Eleisaun Parlamentar no lei Rai neebe Prezidente Republika Taur Matan Ruak haruka ba Tribunal Rekursu, atu halo fiskalizasaun preventiva konsitusionalidade, Tribunal seidauk foti desizaun tamba ...
0

feature3
Notisias Online
DILI-Governu liu husi Ministeriu Publiku hasai ona dekretu lei numeru 27/2010 iha loron 22 Dezembru, kona ba rejime juridiku sertifikasaun ba empresa nebe atu kaer konstruksaun sivil no ...
0