Debate OJE

Debate OJE

osan-pv
Nasional
DILI– Prezidente Komisaun sira enkontru ho Prezidente PN hodi haree ba ajenda audensia oje 2019 neebe suspende, audensia nee sei kontinua semana oin, no debate jenralidade no espesilidade ...
0

STL
Nasional
DILI- Komandante das F-FDTL, Major Lere Anan Timor hateten, debate Orsamentu Jeral Estadu 2018 iha Parlamentu Nasional atu lao diak ka ladiak, nee problema Parlamentu Nasional ho Governu, ...
0

21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional
DILI- Bainhira debate Orsamentu Jeral Estadu 2018 iha Parlamentu Nasional, deputadu sira presiza hatudu maturidade politika. Tuir Vise Diretor Asosiasaun HAK, Sisto Xavier hateten, iha situasaun politika neebe ...
0

PN-VOTA
Nasional
DILI- Posibilidade Segunda oin debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE), maibe sei hein relatoriu paraser final husi komisaun C. Enkuantu kona ba membru governu balu Prezidente Republika (PR) seidauk ...
0

21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional
DILI-Relasiona ho Prezidente PN baixa ona proposta OJE ba komisaun sira, liu-liu komisaun C trata asuntu finansas publikas, konkorda ba  karate urjensia, maibe plenaria mak sei deside urjensia ...
0

PN..........
Notisias Online
DILI- Debate proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2016, liu husi komisaun Eventual neebe taka ba publiku durante loron lima remata ho testu substitutive, neebe sei aprezenta liu husi ...
0

Parlamentu Nasional
Notisias Online
DILI- Durante Debate Espesialidade Orsamentu Jeral Estadu (OGE) 2016, Komisaun eventual sei lahalo diskusaun hodi redus Orsamentu ba iha fundu infrastrutura, tamba atu halo dezemvolvimentu iha rai laran. ...
0

Opozisaun
Notisias Online
DILI-Debate Espesialidade Orsamentu Jeral Estadu 2016 kria komisaun eventual, maibe Reprezentante povu husi Bankada Partidu Demokratiku (PD) vota kontra tamba hakarak debate iha espesialidade povu tenki akompaina. Reprezentante ...
0

Parlamentu Nasional
Notisias Online
DILI- Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional komesa halao audensia ho lina ministerias, hodi rona sira nia ejekuzaun Orsamentu Jeral Estadu 2015 no planu ho programa Ministeriu ...
0

Parlamentu Nasional
Notisias Online
DILI- Komisaun Espesializada parlamentu Nasional (PN) desidi Ajenda Audensia Publilu  ho Kada Ministeriu, Sekretariu estadu no Instutusaun Estadu ha atu rona esplikasaun ba orsamentu neebe mak sira propoin ...
0