CNRT Ukun

CNRT Ukun

ponte-komor-iii
Nasional
DILI– Tinan 10 ona partidu (Congresu Nasional Rekonstrusaun Timorense) Cnrt haris tahu, tanba durante nee CNRT konvida partidu seluk maibe, ba iha kampana partidu hotu fase deit CNRT ...
0

Izaac_Nelio
Nasional
DILI – Partidu Congresso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT) kompromete katak, wainhira povu fo konfiansa ba sira atu kaer ukun iha eleisaun parlamentar nee, sei kontinua tau prioridade ba ...
0