Bee Mos

Bee Mos

KURU BEE
Politics
DILI-Durante tinan 10 nia laran, governu gasta ona osan husi Fundu Mina rai nian, kuaze Billaun U$.10 ona maibee, problema bee mos nafatin sai preokupsaun iha teritoriu Timor ...
0

asesu-bee
Distritu
FATUBERLIU-Perporador bee mos iha Suku Fatukahi, Postu Administrativa Fatuberliu, lasufsiente ba komunidade. Tamba nee, too agora komunidade Fatukahi barak lahetan asesu bee mos, hanesan komunidade Mota Suai, Wequeira, ...
0