February 27, 2020
Breaking News
Aumenta Formulariu

Aumenta Formulariu

Lere1
Nasional
DILI-Komisaun Organizadora ba rekrutamentu membru Falintil-FDTL foun, sei aumenta tan formulariu ba iha munisipiu sira atu joven sira bele konkore ba vaga neebe iha. Tuir Xefe Estadu Maior ...
0