Assanami Votus

Assanami Votus

Mariano
Nasional
DILI– Prezidente Partidu Demokratiku (PD) Mariano Asanami Sabino, deskonfia hahalok ema individu ka grupu balun, tama sai povu nia uman ameasa no lori osan hodi sosa votus, nee ...
0