Aprezenta Kandidata

Aprezenta Kandidata

tr
Nasional
Dili- Relasiona ho kandidatu ba iha Adjuntu Prokurador Jeral da Republika, husi entidade relevante sira mak aprezenta kandidatu, ba iha Prezidente da Republika, hodi halo avaliasaun no foti ...
0