Aprende Lian

Aprende Lian

klase-paralelo
Edukasaun
DILI – Bainhira estudante sira neebe mak foin remata sira nia estudu iha nivel sekundaria, hakarak atu ba kontinua sira nia estudu iha Indonesia, diak liu aprende uluk ...
0