Apoiu Emerjensia

Apoiu Emerjensia

kondisaun-eskola
Edukasaun
DILI-Foin dadaun akontese problema dezastre naturais iha Munisipiu Baucau, eskola lima hetan ona apoiu emerjensia. Tuir Direitor Edukasaun Munisipiu Baucau, Januario Cabral, hatete, defikuldade sempre iha, hanesan haree ...
0