STAE Sei La Imprimi Tan Buletin Votus

STAE Sei La Imprimi Tan Buletin Votus

- in Nasional
345
0
acilino-manuel-branco-stae

DILI– Maske buletim votus balun hetan estragu iha fatin balun, Sekretraiu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) deklara, sei la imprimi tan boletin de votus, tanba iha rezervadu 10% sei bele responde ba numeru votantes sira.

Tuir Diretor Jeral STAE, Acelino Manuel Branco hatete, buletin votus estargu nee iha prosedimntu prevene, tanba buletin sira nee nia numeru sufisiente no iha rezerva para atu halo subtituisaun hodi bele responde ba numeru votantes sira.

Maibe too agora laiha razaun atu imprimi fali, no prosedimentu mak bainhira hetan nakles sei la uza no tau kedan karimbu kanselar. Ami sedauk iha dadus ba buletin neebe aat, maibe ami iha akta depois sei rekolla no ami sei fo sai ba publiku,”dehan nia ba jornalista sira iha Salaun enkontru CNE, foin lalais nee.

Nia dehan, tuir informasaun iha hanoin balun atu imprimi maibe atu imprimi nee iha prosediemntu ida, katak tenke iha prejensa partidu politiku sira, observasaun nasionais no  internasionais, PNTL no seluk tan,  ho buat sira nee hotu mak foin halo imprimi.

Iha parte ketak Direitor ONG Gertak, Faustino Magno husu ba CNE ho STAE atu servisu ho imparsial, atu nunee eleisaun antisipada nee bele lao ho suksesu tuir ema hotu nia hakarak. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sabado, (12/05/2018). Carme Ximenes

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *