STAE-PARPOL Enkontru, Prepara Eleisaun Parlamentar

STAE-PARPOL Enkontru, Prepara Eleisaun Parlamentar

- in Distritu
3529
0
Stae

BAUCAU – Sekretariadu Tekniku Administarasun Eleitoral (STAE) halao enkontru ho Partidu Politiku (PARPOL) sira, oinsa fahe informasaun ba partidu sira ho fiskais atu nunee bele apar didiak konaba akta operasaun estasaun votu ba iha Eleisaun Parlamentar.

Soru mutu ba loron ohin nee importante, oinsa fahe informasaun ba partidu politiku sira, konaba planu operasaun, preparasaun STAE ninian oinsa, atu aprezenta liu-liu prensementu akta operasaun, estasaun votus ba PARPOL sira iha Eleisaun Parlamentar, nunee bele apar asuntu ida nee, sira nian fiskais sira ba iha sentru votasaun karik bele apar didiak akta sira nee,” katak Director STAE Lucio Freitas Salvador ba Jornalista sira Segunda Feira 17/07 iha salaun STAE Baucau.

Director STAE hatutan, rajaun lahalo kontagen de votu iha stasaun votasaun maibe halo iha sentro votasaun atu nunee prevene situasaun entre militante partidu ida ho partidu seluk.

Estasaun votasaun labele halo kontagen iha neeba tanba wainhira halo kontagen, militante sira bele hatene sese maka ba vota dala ruma iha estasaun de votus militante bele sadik malu iha neeba, tanba sira hatene malu hela katak iha estasaun nee ami maka vota iha nee, sese maka vota nee ami hatene malu hela, tanba nee labele halo kontagen de votus iha estasaun votasaun idak-idak para labele kria dezentimentu iha fatin votasaun,” tenik nia.

Iha fatin hanesan presidenti autoridade Munisipiu Baucau Antonio A.Guterres hatutan soru mutu ba loron ohin fahe informasaun, relasiona ho eleisaun parlamentar neebe maka halo iha dia 22 Jullu ba lider Partidu Politiku hotu, Partidu neebe maka rezistu iha Baucau hamutuk 14 maibe partidu neebe maka partisipa iha soru mutu nee maka hanesan FRETILIN, CNRT, PUDD, PST, PLP, no Partidu seluk nee sei halao hela kampane entaun lamai partisipa.

Nia dehan, dever no obrigasaun neebe maka koloka tuir termus referensi neebe iha, oinsa halo akta no preparasaun ba fiskais ba elisaun parlamentar ba iha sentru votasaun idak-idak, halo akompaniamentu no laos hein deit iha apuramentu nasional maibe akompania iha sentru votasaun para foti kestaun ruma iha neeba maka haruka mai iha STAE, laos rona informasaun ruma la prense akta reklamasaun laiha, depois mai akompania deit iha apuramentu iha Munisipiu.

Iha fatin hanesan Sekretariadu Partidu Fretilin Munisipiu Baucau, Jose Sarmento dehan, soru mutu ba loron ohin nee importante tebes oinsa partidu politiku kopera ho seguransa atu nunee iha eleisaun parlamentar nee lao ho susesu.

Carlito Da Costa Husi Partidu PST hatutan soru mutu ba loron nee, neebe halo husi STAE nee importante tebes husi STAE ho partidu Politiku sira hodi prepara ba iha eleisaun parlamentar neebe maka sei mai iha 22 Jullu.

Nia hatutan material neebe maka nian hetan husi STAE sei ba fahe ba partidu PST nomos ba fiskais sira hotu atu nunee labele mosu konfuzasaun iha tempu eleisaun neebe maka sei mai dadaun. EST5

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *