Soibada Husu Detekta Veteranus Asli & Falsu

Soibada Husu Detekta Veteranus Asli & Falsu

- in Distritu
855
0
Ilha Atauro

SALAU-Membru veteranus iha area Postu Administrativa Soibada, Manatuto, husu ba Komisaun de Homenajen (KH) atu detekta didiak veteranus asli no veteranus falsu.

Preokupasaun nee sira hatoo relasiona ho buatus veteranus falsu iha Timor Leste. Jose Pires da Costa (membru veteranus husi Suku Malala) hateten, tuir lolos temin veteran nee, sira neebe uluk luta iha frente armadas no frente klandistina durante 24 anus. Mais agora nee, veteranus barak los.

Ami diskonfia barak mak falsu. Sira naran tama veteranus, tamba sistema familiarismu. Ida nee mak halo sira hatama ema arbiru deit. Uluk, balu servisu uit oan maibe simu hotu osan veteranus,” hateten Jose Pires da Costa iha Salau, Kuarta (12/7/2017).

Issac da Costa (membru veteranus husi Suku Salau) aumenta katak, veteranus falsu mosu bar-barak tamba sira neebe uluk toma konta ba kaixa, laduun los. Tenke elimina tiha veteranus falsu sira nee.

Carlos Simoes (membru veteranus husi Mane) dehan tan katak, veteranus falsu balu simu osan lalais deit, sira neebe asli nee, hatama naran kleur ona maibe too agora seidauk simu osan.

Hatan preokupasaun nee Sekjer Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten, KH nia servisu lalos. Ida nee hamosu dadus veteranus falsu barak. Neduni, karik Fretilin manan elisaun no kaer ukun, sei taka tiha KH neebe iha. Harii fali seluk.

Ba sira neebe lolos veteranus, katak Alkatiri, se maka seidauk simu iha direitu simu. Laos ida nee deit. Tenke iha ganti rugi ba sira neebe tarde simu osan veteranus. Maibe preokupasaun Fretilin laos atu selu deit, maibe garante osan veteranus, idozus, no bolsu da mae nunka falta. “Komisaun de Homenajen nia servisu lalos. Dadus veteranus falsu barak maka mosu,” nia dehan.

Nia husu membru veteranus neebe iha preokupasaun boot ba kestaun nee, nia husu sira hotu hein deit Fretilin ba kaer ukun. Bainhira Fretilin kaer ukun, sei halo investigasaun ba Komisaun de Homenajen tamba sira halo sala barak. Konselu Nasional dus Veteranus mos tenki harii para rejolve problema veteranus.

Maibe hau husu ba membru veteranus sira, lalika rona ema dehan, Fretilin manan elisaun no kaer ukun, veteranus sei la simu osan veteranus. Nee lalos,” hateten Alkatiri.

“Desde primeiru kedas, Fretilin maka tau iha Konstituisaun konaba direitu veteranus sira. La masuk akal, kuandu ema dehan Fretilin manan, veteranus sira sei la simu osan veteranus”. EST-2

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *