Sistema Hanorin Minimu Oras Lima

Sistema Hanorin Minimu Oras Lima

- in Edukasaun
405
0
klase-paralelo

DILI – Politiku Ministeriu Edukasaun (ME), maka eskola hotu tenke halao prosesu aprendizajen tuir oras neebe establese, minimu oras lima iha eskola.

Kestaun nee fo sai husi Direitor Jeral ME, Antoninho Pires katak, politiku Ministeriu mak eskola hotu tenke liu husi prosesu aprendizajen tuir oras neebe  establese, minimu liu mak oras lima iha eskola, tanba nee, kada eskola ida-idak tenke kumpri ba oras nee.

Inprinsipiu atu hatete deit katak, politiku Ministeriu mak eskola hotu tenke liu husi prosesu aprendizajen tuir oras neebe mak establese ona iha hanorin, minimu liu mak oras lima iha eskola, tanba nee, kada eskola tenke kumpri oras nee, ita hatene katak, iha eskola balun too agora sala sei limitadu ba ita nia estudante sira, tanba kada tinan numeru estudante sira iha eskola kontinua aumenta,” hatete Antoninho ba jornalista iha edifisiu ME Vila-Verde Dili, Tersa (14/03/2017).

Antoninho akresenta, iha eskola balun sala seidauk too, ME identifika tiha ona katak eskola neebe sala limitadu hamutuk 800 resin. ME konsege hadia ona edifisiu iha 2016 kuaze quatru sentus eskola mak ME reabilita, aumenta tan sala, no halo mos konstruksaun.

Nunee mos Superintendente Munisipiu Dili, Virgilio Cabral hatete, sira nia knar, loron-loron tun ba terenu hodi identifika problema, inklui kontrola prosesu aprendizajen iha eskola. Tanba nee, sira husi ekipa inspeksaun halo observasaun iha eskola ida-idak.

Ami husi ekipa inspeksaun ninia ba halo observasaun iha eskola ida-idak, para ami bele relata iha terenu, hodi bele mai hatoo fila-fali preokupasaun nee ba iha inspektur jeral Ministeriu Edukasaun ninia,” dehan Virgilio.

Iha parte seluk, Diretora EBC Fatumeta, Fernanda Caldeira Belo hatete, sira nia eskola presiza sala prosesu aprendizajen, tanba tinan-tinan numeru estudante sempre aumenta.

Konaba prosesu aprendizajen loron-loron lao hanesan bai-bain, tanba dader estudante sira mai eskola, professor sira kontinua hanorin hanesan bai-bain tuir oras neebe determina ona iha eskola.  Jacinta Sequeira

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *