Serbisu 60.000, Promesa Ibun Tutun

Serbisu 60.000, Promesa Ibun Tutun

- in Nasional, Politics
43
0
8a8fcb5ff0911329b5f54f95c95fff93_XL

DILI-Bankada Partidu Demokratiku (PD) konsidera programa governu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), hodi kria kampu serbisu 60.000 kada tinan, hela deit ho promesa iha sira nia ibun tutun, tanba larealiza.

Deputadu Adriano do Nascimento hatete, governu Aliansa Mudansa ba Progresu 9AMP), promete kria kampu serbisu rihun 60.000 kada tinan, maibe la realiza to ohin loron.

AMP jere ona Orsamentu Jeral Estadu ba dala tolu, maibe numeru dezempregu mos aumenta ba bebeik, tanba polititika  governu AMP atu kria fatin serbisu ba ema rihun 60 kada tinan hela deit ibun tutun hodi hakmumuk,hatete deputadu nee, liu husi deklarasaun politika bankada PD, iha Parlamentu Nasional, Tersa (03/12/2019).

Deputadu nee mos kestiona at liu tan, Ministeriu Edukasaun hasai tan Timor oan 270 resin, neebe hetan ona fatin serbisu husi governu anterior, sai fali dezempregu iha nasaun ida nee.

Nia dehan, hafoin partidu tolu kaer ukun, Timor ona nain hira mak hetan ona serbisu, liu husi planu kria serbisu ba ema rihun 60 kada tinan, neebe governu AMP promete iha nia politika no iha tinan 2018- 2019 governu AMP hatun ona ona numeru kiak too persentajen hira.

Tanba tuir Adriano katak, faktus empirikus hatudu katak, setor privadu nasional hahu exkluidu husi aktividades ekonomikas no emprezarial. Basa, governu AMP lakoi selu emprezariu nasional sira nia osan, neebe governu deve husi projetu 143, projetu eletrisidade no projetu fantasmu sira seluk.

Ita haree ba faktus neebe hatudu katak setor  privadu nasional hahu eskolidu husi atividade  ekonomia no emprezarial,  basa governu AMP lakohi selu emprezariu sira nia osan, tanba nee numeru dezempregu aumenta, dehan Deputadu nee.

Iha fatin hanesan Xefe Bankanda Opozisaun  Aniceito Guterres hatutan, ema barak taka nia bisnis tanba atrazus iha pagamentu no sirkulasaun osan menus liu, kompania barak deskapitalizadu tanba estadu la onra obrigasoens.

Maski kontratu asina ona, verifika tun verifika sae, dada ba dada mai, too tinan ramata. Entaun ita bele imajina sa kontribuisaun mak iha ba  kresimentu ekonomiku, kuandu nivel ezekusaun uituan tebes,dehan nia.

Nunee mos deputada Ferdanda Lay mos hatutan, asuntu barak presiza hamutuk atu hadia, tanba dezenvolvimentu iha rai laran atu lao diak, laos governu mesak, laos setor privadu mesak, maibe presiza hotu hotu nia kontribuisaun, hanesan atu kria kampu serbisu ba ema rihun 60, governu mesak sei la halo buat ida tanba nee setor privadu tenke hola parte. Madalena Horta

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *