Seidauk Tau Konfiansa Ba Feto

Seidauk Tau Konfiansa Ba Feto

- in Metro
660
0
Feto PNTL

DILI– Feto balun brani hodi sai ukun nain, maibe iha ema balun sediauk tau konfiansa ba sira.

Tuir Xefi Suku Uatubou Municipiu Likisa, Gabriela Da Costa Pereira katak, bainhira eleita sai hanesan xefi suku, sempre iha ema balu la tau konfiansa ba sira. Tanba sira nia hanoin feto labele ukun.

Akontese duni bainhira tama iha eleisaun, primera ronde ami iha kandidatu nain 4 hau ho mane nain 3, ba segunda ronde hau ho mane ida, no hau konsege liu. Maibe hau hetan duni problema ruma iha hau nia suku aldeia 10, iha ema barak maka hateten ba povu sira, atu labele hili feto,” hateten Gabriela ba STL bainhira partisipa konferensia iha Hotel Novo Turismo, Kuarta, (10/05/2017).

Nia hatutan, komunidade balu la tau konfiansa ba feto, tanba sira hare katak iha sira nia moris nunka haree feto sai xefi suku. Maibe hakas an, no ikus mai bele sai xefi suku.

Hanesan feto neebe hetan konfiansa husi povu hodi ukun, maibe xefi suku anterior rai hela sasan ba sira maka hanesan, uma sede suku, karimbu. Nunee agora esforsu hela, atu hadia fasilidade balu neebe seidauk iha.

Programa prioridade iha suku oinsa, atu bele kria pas no dame iha suku laran, atu nunee, dezenvolvimentu bele lao iha area rural. Tanba aldeia 10 nee, iha aldeia hitu neebe ejiste iha fatin rural. Maske la hetan fiar husi ema balu, maibe garantia pas no dame tama iha suku laran, tanba servisu hamutuk ho estrutura suku nian. Terezinha De Deus

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *