Sala La Favorese, Professor Hanorin La Kontenti

Sala La Favorese, Professor Hanorin La Kontenti

- in Economics
218
0
kondisaun-eskola

 

DILI- Bainhira sala prosesu aprendizajen la favorese ba estudante sira, mak professor sira la kontenti atu hanorin.

Tuir Professor iha EBC Fatumeta, Aquelino Soares hatete, haree ba sala neebe la permiti no kada sala estudantes bele too sincuenta ba leten.

Hanesan professor haree ba sala  neebe mak la permiti, tanba kada  sala ida, ami hatama estudantes bele too sincuenta ba leten, entaun ami hanesan professor, ami ladun kontenti, tanba prosesu aprendizaen  nee tenke limite ba estudante sira, no  numeru  estudantes labele barak demais, atu nunee estudante  sira  bele aprende ho diak, nomos bele  hetan  oportunidade neebe diak, bainhira  professor sira  tama iha sala laran,” dehan Aquelino ba STL iha nia knar fatin Fatumeta, Dili, Tersa  (15/01/2019).

Nia hatete, agora dadaun sala prosesu aprendizaen barak mak aat no seidauk hetan reabilitasaun, tanba nee eskola ida nee sei menus tebes ba sala. Ho ida nee, professor sira, tenke akumula estudante sira too lima nolu.

Sala limitadu oinsa mak ita koalia konaba kualidade estudate sira nian, tanba problema infrastutura hanesan sala tenke sufisiente, atu nunee ita bele aloka estudante sira tuir ninia montante neebe ita rasik hakarak,”dehan nia.

Nunee  mos  Direitora  EBC  Fatumeta,  Fernanda  Caldeira Belo hatete, eskola iha inisiativa rasik, hamutu ho inan aman estudantes no  autoridade lokal sira, atu nunee, bele hadia neneik  infransturtura  iha eskola ida nee, tanba  too agora  sala  13  mak presiza  hadia  ba oin.

Hau sente husi ADN mak kompromete buat barak mai ami, maibe realidade too ohin loron seidauk realiza buat ruma, maibe ami iha inisiativa rasik, husi hau ho ami nian ekipa professor, komunidades, autoridade lokais ami hotu hamutuk , hodi bele hadia fatin  kiik sira nee,”dehan nia.

Tuir observasaun  STL  iha terenu  ersa  (15/01/2019), kondisaun eskola  ensinu baziku Fatumeta  aat tebes, tanba  sala  ida neebe mak uluk anin boot no aitohar, too agora  seidauk  iha reabilitasaun  neebe diak  ba estudantes, inklui plafon eskola no  kalen  balun  hahu kuak dadaun ona.  Jacinta Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *