Rezolve  Infransturtura    Eskola, MEJD  Tenke  Servisu Makaas

Rezolve  Infransturtura    Eskola, MEJD  Tenke  Servisu Makaas

- in Edukasaun
106
0
kondisaun-eskola

DILI-Ministeriu  Edukasaun Joventude no  Desportu  (MEJD), iha mehi neebe boot, tanba nee, iha  tinan  2020  sei halo kompletu infransturtura  eskola, maibe tinan nee, MEJD  tenke  servisu makaas.

Kestaun nee hatoo husi Ministra  Edukasaun Joventude no  Desportu  (MEJD), Dulce Jesus Soares, hatete, iha fulan Dezembru nia laran, eskola  10 resin mak hetan no impaktu husi dezastre naturais, maibe  tekniku sira kontinua halo levantamentu  informasaun, depois  fo apoiu emerjensia balun ba eskola sira neebe mak bele halo lalais.

Ministeriu  Edukasaun Joventude no  Desportu  (MEJD), hanesan ita boot sira hatene, hau koalia bai-bain katak, ami sem  iha  dezastre naturais, ami presiza  mil e tal sala de aulas, nee sem dezastre naturais, maibe ita boot sira akompana rasik, iha  2017-2018  eskola  ualu nolu resin rua mak hetan  estragus husi dezastre naturais, maibe foin dadaun iha fulan Dezembru nia laran nee, iha eskola  10 resin mak hetan no impaktu husi dezastre naturais, maibe  ami nian tekniku sira kontinua halo levantamentu  informasaun, depois ami fo apoiu emerjensia balun ba eskola sira neebe mak bele halo lalais, atu nunee iha ano letivu foun, estudante sir abele kontinua fali sira nian eskola,”dehan  MEJD  Dulce  ba jornalista  iha  edifisiu  MEJD  Vila-Verde  Dili  Kuarta  (09/01/2019).

Nia hatete, MEJD  iha mehi boot ida katak, 2020  MEJD sei halo kompleta  infransturtura  iha  MEJD, nee mehi boot ida iha MEJD, tanba nee, 2019  MEJD  tenke  servisu makaas, atu bele prepara planu ba  tinan  2020.

Iha parte seluk, Direitor Eskola Sekundariu Jeral no 4 de Setembru Balide, Alberto  Braz, hatete, kondisaun eskola publiku mak  nunee hela deit, tanba  too agora iha sala barak  seidauk iha kondisaun neebe diak ba estudante sira, atu bele halao  prosesu aprendizajen ho diak, tanba  sala balun  sementi  nakfera dadaun ona. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sexta (10012019). Jacinta  Sequeira

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *