February 23, 2020
Breaking News
Top News

Top News

PV
Notisias Online Top News

DILI-Reprezentante povu iha Uma Fuku Parlamentu Nasioal konkorda redus lei pensaun vitalisia, maibe laos atu halakon, tanba lei nee iha nasaun sira seluk mos implementa, laos Timor Leste ...
0
feature3
Notisias Online Top News

DILI – Membru Parlamentu Nasional (PN) husi bankada CNRT Agostinho Lay hateten, veteranus neebe maka atu hetan projetu ba tane liman ba emprezariu Internasional, nee hatun dignidade veteranus ...
0
feature2
Headline Notisias Online Top News

DILI – Vise Prezidente Komisaun A Parlamentu Nasional (PN), deputadu Arao Noe hateten, ema neebe hetan regalias ba lei pensaun vitalisia maka hanesan eis Prezidente Republika Jose Ramos ...
0
Arao
Notisias Online Top News

DILI – Timor Leste seidauk iha lei implementa Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) lolos, tamba projetu neebe mak oras nee implementa iha Oecusse, nudar infrastrutura baziku hodi ...
0
PV
Notisias Online Top News

DILI – Ejijensia sidadaun hotu atu hamos total pensaun vitalisia ba eis membru membru Orgaun Soberanu no Eis titular, tan nee Partidu Libertasaun Popular (PLP) la halo presaun ...
0
Babo
Headline Notisias Online Top News

DILI- Atu hadia imazen Funsaun publiku iha iha soseidade nia leet, funsionariu publiku neebe ajente estadu tenki servisu ho professional, liu-liu prestasaun servisu hodi atende komunidade. Primeiru Ministru ...
0
dom-basilio1-615x347
Notisias Online Top News

Quelicai- Kada tinan Sestu Governu Konstitusional ejekuta Orsamentu Jeral Estadu la hotu, maibe iha dalan klaran husu aumenta osan no hamosu duvida ba publiku, tan nee orsamentu ba ...
0
Aderito Hugo
Notisias Online Top News

DILI – Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak iha loron 20 Setembru, sei halo abertura ba Kintu sesaun lejislativa iha Parlamentu Nasional (PN). Prezidente Parlamentu Nasional Aderito Hugo ...
0
amo-basilio-615x571
Headline Notisias Online Top News

Quelicai- Ejijensia Publiku neebe husu Parlamentu Nasional atu hamos total lei pensaun vitalisia ba eis membru Orgaun Soberanu, kuandu Parlamentu konsege kria lei foun hodi hamos total, Bispu ...
0
Frente
Notisias Online Top News

DILI – Deputadu bankada Fretilin Manuel de Castro hateten, partidu istoriku Fretilin lakohi halo manobra oin-oin iha elisaun jeral 2017, para hodi ba kaer ukun. Responde ba manobra ...
0