February 23, 2020
Breaking News
Top News

Top News

PN
Headline Notisias Online Top News

DILI – Bankada Parlamentar Partidu Demokratiku, iha Parlamentu Nasional hatoo nia deklarasaun politika hodi hafanu pensamentu kritiku nai ulun no publiku sira, nunee bele haree ho klean, tetu ...
0
PN..........
Notisias Online Top News

DILI – Deputadu Bankada Fretilin no CNRT balun iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) la partisipa sesaun Solene ba dala V iha Terseiru Legislatura. Sesaun Solene ba dala ...
0
Parlamentu Nasional
Notisias Online Top News

DILI- Xavi ba dezenvolvimentu iha rai laran maka demokrasia, tanba nee demokrasia lamosu hanesan milagre, maibe tenke hari neneik ho pasiensia. Prezidente Parlamentu Nasional (PN) Aderito Hugo da ...
0
MUTL
Notisias Online Top News

DILI – Lei Pensaun Vitalisia (LPV) neebe oras nee buras iha ukun nain sira, laos garante dignidade povu maibe ida nee garante dignidade politiku nain sira. Tuir Vise ...
0
Kresementu
Headline Notisias Online Top News

OSSU – Kada Tinan Parlamentu Nasional (PN), sempre aprova Orsamentu Jeral Estadu (OJE) Bilaun 1. 2 ba leten, hodi hadia dezenvolvimentu ba povu, maibe too agora povu iha ...
0
Faustino Cardoso
Notisias Online Top News

DILI – Prosesu Kontinuasaun ba Kontruksaun Edifisiu komisaun Funsaun Publiku (KFP) aloka osan ho montante milaun 1.3, maibe eskliu kompania Automatikamente maka Kompania Miramar. Tuir Prezidente Komisaun Funsaun ...
0
Foho Matebian
Notisias Online Top News

OSSU– Povu Suku Liaruca, Postu Administrativu Ossu, Munisipiu Viqueque triste, tanba mandatu Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak besik remata. Tanba Xefi Estadu durante kaer ukun, hakbesik aan ...
0
Arao
Notisias Online Top News

DILI – Reprezentante povu iha uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husi bankada CNRT, Arao Noe hateten, se Prezidente Republika veta projetu ida Parlamentu Nasional aprova haruka, konaba alterasaun ...
0
Sosial Media
Notisias Online Top News

DILI – Reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba Governu, atu identifika ema neebe uza id falsu iha media sosial, hodi trata lideransa sira iha ...
0
PM Rui
Headline Notisias Online Top News

DILI- Primeiru Ministru Rui Maria de Araujo sei aranka ba Estadu Unidus Amerika, hodi partisipa Asemblea Jeral Organizasaun Nasoens Unidas (ONU), hatoo dezenvolvimentu iha Timor Leste inkliu kestaun ...
0