Opini

Opini

Husi: P. Placido, SDB
Opini

Virus korona to’o duni ona iha Timor. Ema ida pozitivu tiha ona ho virus ne’e. Se ita haree lala’ok epidemia virus korona iha Italia (no iha restu europa ...
0
image002
Nasional Opini

Husi : Rosário S Araújo      Defamasaun no insulta lider nasaun iha midia sosiál no iha kampaña eleisaun  sai  dimensaun negativa ida ne’ebé sei hatun integridade Estadu no ...
0

Husi: Badalesa Ba programa Oitavu Governu kaduka laos ona asuntu konspirasaun ba opiniaun publiku. Programa no OJE 2020 laos ona buat “Cogito Ergo Sum”/negasaun ho mehi ou abstratu ...
0
image002
Opini

Husi : Rosário Salsinha Araújo Artigu 30 Lei Kriasaun KAK temin kona ba, Natureza komisaun nian mak nudar pesoa koletiva ida ne’ebé iha direitu públiku, hakna’ar ho personalidade ...
0
image002
Opini

Husi : Rosário Salsinha Araújo Mundu ne’e hahu klo’ot ba daudaun, nuné ita ema nia moris hahu muda ba nafatin, mezmu oportunidade lahanesan  tamba konsekuensia husi moris ne’ebé ...
0