Notisias Online

Notisias Online

download (4)
Economics Nasional Notisias Online

Editor: Crisogono Magalhães DILI-Hahu iha loron segunda semana nee, kareta truk barak antria iha armajen Dili laran hodi sosa fos, situasaun ida nee halo traballador sira neebe servisu ...
0
download (4)
Notisias Online Politics

Editora: Carme Ximenes DILI – Situasaun politika ohin loron depende ba Prezidente Republika, atu deside koligasaun foun forma governu da-9 no karta demisaun Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ...
0
Foto: STL/ Emerenciana Pinto
International Notisias Online Politics

Editora: Carme Ximenes  DILI- Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru, hasai ona rezulusaun ida hodi bandu nasaun sira neebe afetadu ba Virus Corona (COVID-19), atu labele tama mai ...
0
Eben1-1-1-1
International Nasional Notisias Online

Editor : Crisogono Magalhães DILI– Governu Republika Indonesia (RI) neebe lidera husi Prezidente Joko Widodo (Jokowi) liu husi nia embaixada hotu-hotu iha estranjeiru inklui Embaixada Indonesia iha Timor-Leste ...
0
image005
Headline Nasional Notisias Online Politics

Editor: Crisogono Magalhães DILI– Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru deside no solisita, ba Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, hodi dekreta Estadu emerjensia, relasiona ho kazu virus ...
0
image002
Nasional Notisias Online Politics

Rosário S. Araújo Wainhira ba visita estreinjero, fasil atu ita deteta korrupsaun iha nasaun sira, tamba ita sente direita liu husi  hare rasik no observa kualidade konstrusaun , ...
0
20200314_105608-1
Nasional Notisias Online Politics

Editor : Crisogno Magalhães DILI– Maske udan iha sesta feira iha oras rua ba tolu deit maibe fo impaktu neebe mak boot tebes ba Sidade Dili, liu liu ...
0
Estrada
Nasional Notisias Online

DILI-Etrada diresaun Gleno ba Atsabe kotu, tanba nee fo impaktu ba movimentu transporte publiku  atu halo atividade husi Asabe mai Dili. Liu husi Intervista kondutor Bus Diresaun Dili-Ermera, ...
0
download (1)
Nasional Notisias Online

ERMERA– Oscar Lima Eleitu ba Prezidente fundasaun Cafe LAHER (FCL), iha loron Sabadu 14/03/2020, simu pose hodi lidera Fundasaun Cafe LAHER (FCL) ba periodu 2020- 2025. Liu husi ...
0
download
Notisias Online Politics

EREMERA-Antesipa firus corona, Traballador Timor oan neebe servisu iha Korea  diak hotu hela, no sira iha fatin neebe seguru, tanba nee husu ba familia iha Timro Leste atu ...
0