Nasional

Nasional

Votus
Nasional

Ambeno-Akta apuramentu rejiaun oecusse, neebe publika ba fiskais partidus politikus no sosidade sivil iha rejiaun oecusse, fo sai iha Tersa (21/3/2017) iha salaun alfandega Palaban, total eleitores 45.423. ...
0
mmm
Nasional

DILI – Rezultadu eleisaun Prezidensial neebe halao, povu fo fiar kandidatura ida neebe mak manan, Timor oan hotu manan tamba sira neebe kandidata Aan mesak Timor Oan. Tuir ...
0
xanana-mari
Nasional

DILI – Kandidatu Prezidente Republika Fransisco Guterres Lu-Olo, lori Partidu raksasa rua hanesan Partidu CNRT ho Fretilin hodi manan iha eleisaun no halakon kandidatu sira seluk. Tuir Observador ...
0
CNE
Nasional

DILI- Comisaun Nasional Eleisaun (CNE), sei halo apuramentu Nasional ba Eleisaun Prezidensial, hahu loron 23-25 Marsu 2017 no sei entrega ba Tribunal Rekusu (TR) hodi fo sai rezultadu ...
0
lu-olo voting day
Nasional

DILI- Kandidatura Prezidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo Manan maioria iha Sentru Votasaun ensinu Baziku central (EBF)  Farol, fatin neebe mak kandidatu nee vota. Rezultadu Votasaun iha Sentru Ensinu ...
0
votos
Nasional

DILI- Sentru Votasaun eskola Sekundaria 10 Dezembru Comoro Kandidatura Prezidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo hetan votus maioria husi Povu. Povu Suku fatuhada neebe ezerse nia direitu liu husi ...
0
PM Rui
Nasional

DILI– Primeiru Ministru (PM)Rui Maria de Araujo hateten sidadaun Timor Leste (TL) tomak, ohin loron 20  Marsu 2017  ezerse nia diretu ba vota, atu hili Prezidente Republika hodi ...
0
Operasaun
Nasional

DILI– Grupu dezkuinesidu hemu tua lanu, tenta halo barullu hodi impede prosesu kontazen votus, neebe halao iha Sentru Votasaun Suku Akadiru-Hun, Postu Administrativu Nain Feto, Munisipiu Dili, situasaun ...
0
votos
Nasional

DILI – Sentru Votasaun neebe Prezidente Republika Taur Matan Ruak no Eis Prezidente Republika Jose Ramos Horta vota hodi hili Prezidente Republika foun, Eleitor 380 la partisipa iha ...
0
lu-olo voting day
Nasional

DILI – Kandidatura Prezidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo, ho Sekertariu Jeral Partidu FRETILIN Mari Alkatiri vota iha sentru votasaun EBC Farol. Iha Sentru Votasaun nee Kanprez Lu-Olo fiar ...
0