Nasional

Nasional

Fidelis Magalhaes
Nasional

DILI—Partidu Libertasaun Povu (PLP) laiha intensaun atu fahe lideransa Timor oan sira, maibe nudar jerasaun foun ho intensaun ida katak partisipa iha politika atu haburas demokrasia. Lia fuan ...
0
xanana-mari
Nasional

DILI—Sosiedades Sivil sira husu ba lideransa tuan hanesan Xanana, Alkatiri, Taur Matan Ruak, no Jose Ramos Horta atu hamutuk nafatin, liberta povu no nasaun ida nee husi kiak ...
0
Somotxo
Nasional

DILI – Atu implementa komponente aero iha instituisaun F-FDTL neebe maka antes nee governu anterior planeia, iha VII governu konstitusional liu husi Ministru Defeza no Seguransa seidauk iha ...
0
Independensia
Nasional

DILI—Akademia Timor oan husu ba sosiedade Timor Leste hotu presiza estuda situasaun politika atual atu labele inplika ba situasaun neebe sai defisil liu tan. Tanba nee husik politika ...
0
Palasiu
Nasional

DILI- Governu Japaun Kontinua hatudu protidaun hodi fortifika koopersaun iha area Dezemvolvimentu infrestrutura, Dezemolvimentu rural no kapasitasaun rekursu humunus. Tuir Ministru Negosius Estrajeiru no Kooperasaun (MNEK) Aurelio Cristovao ...
0
ponte-komor-iii
Nasional

DILI- Atu kombate krimi iha bairru-bairru iha kapital Dili, neeebe dadaun nee mosu, fila fali ba komunidade, tanba komunidade mak tenke kolabora ho parte seguransa. Tuir Xefe Suku ...
0
Debate PM
Nasional

DILI-Programa VII Governu Kontitusional nian  neebe maka aprezenta iha Parlamentu Nasional, laos kopia husi artigu sentu oitenta oitu Konstituisaun Portugal nian, maibe artigu sentu oitu konstituisaun RDTL nian. ...
0
Woodside
Nasional

DILI-Governu tenke jere didiak osan husi fundu mina rai nian, tanba fundu mina rai hela deit ona Billaun 16.5. rendementu prinsipais maka fundu mina rai, tanba nee tenke ...
0
monumento_lifau
Nasional

DILI-Laos fasil atu dezenvolve Industria iha Timor, tanba haree ba kapasidade rekursu umanus iha rai laran tenke dezenvolve makas. Tuir Ministru Komersiu Industria MCI, Antonio da Conceição hateten, ...
0
PN-VOTA
Nasional

DILI—Partidu Tolu CNRT, PLP no Khunto neebe involve an iha Bloku Koligasaun Maioria Parlamentar Bloku (KMP) promete ona ba publiku katak sei vota kontra ba programa governu Setimu ...
0