Nasional

Nasional

POLITIKA E LEI
Nasional

DILI- Bainhira remata inkontru daruak ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidente Bairu-Pite, Sekertariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten, laiha ona kabide no aitonka ...
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional

DILI– Parlamentu Nasiosnal halao ona ajenda ba plenaria extraordinariu hodi autoriza Prezidente Republika (PR) ba rai liur, nunee mos estabelese komisan espesializa no permanente. Informa Prezidente PN Arao ...
0
Deskonfia
Nasional

DILI- Lezada ho inisial GM hanesan feen, deklara iha tribunal hakarak fahe malu ho arguidu ho inisial AC hanesan nia laen, tanda durante forma uma kain, ho arguidu ...
0
Profil Taur
Nasional

DILI– Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) indizita ona Kandidatura Taur Matan Ruak Primeiru Ministru (PM), ba Prezidente Republika (PR). Informa fontes komfirmadu ba jornalista Segunda nee katak, ...
0
PN
Nasional

DILI– Parlamentu Nasional ohin fo tempu ba bankada sira atu eleze ou hatama lista ba lider bankada sira nian, tanba nee ohin laiha plenaria. Tuir Sekretaria PN, Maria ...
0
koligasaun
Nasional

DILI- Tuir informasaun neebe maka iha katak membru VIII Governu Konstitusional hamutuk haat nuluh resin rua, nunee halo sosiadade sivil duvidas, tanba tuir sira katak ho membru governu ...
0
1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Nasional

DILI- Komisaun Funsaun Publika (KFP), Diresaun Disipilinar promete katak sei latolera ba funsionariu estadu sira neebe, liu husi media komunikasaun kritika orgaun estadu sira hanesan Primeiru Ministru (PM) ...
0
JUSTICA e KRIME
Nasional

DILI- Roo ho naran Xanana neebe oferese husi nasaun amigu sira, ikus mai VII Governu konstituisional hamoos tiha naran. Tanba nee atu muda fali naran nee ba fali ...
0
PN-VOTA
Nasional

DILI- Relasiona ho Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu neebe maka fahe ba bankada tolu iha Parlamentu Nasional, halo membru partidu FDD Leandro Isac hateten, nee akontese talves tanba ...
0
Arao
Nasional

DILI– Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP),  aban aprezenta lista kandidatura  ba Parlamentu Nasional (PN) hodi hein  pose ba dia 13 de Junnu. Enkuantu kona ba kandidatu forte ba ...
0