Nasional

Nasional

PR Lu OLo
Nasional

DILI- Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo hateten, kuandu lider sira tur hamutuk kolia balu bele ultrapasa situasaun ida nee, tanba laiha ema ida maka atu kria ...
0
POLITIKA e LEI
Nasional

DILI- Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hateten, nia labele troka kandidatu membru VIII Governu Konstitusional nain sia neebe maka Prezidente Republika pendente hela too ohin loron, tanba governu ...
0
IMG_8541
Nasional

DILI- Prezidente Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) Xanana  Gusmao  optimista sempre iha esperansa nafatin sedu ka tarde Timor Leste sei ultrapasa situasaun politika. Sempre ita sai husi situasaun ...
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional

DILI– Sektetariu Jeral G7+ hasoru malu ho Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), hatoo atualizasaun ba Programa G7+ nian neebe sei halo iha Lifau no Prezidente Parlamentu Nasional  tenke informadu ...
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional

DILI- Autoridade Regional Administrativu Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA)/ i Zona Espesial de Ekonomia Sosial de Merkadu (ZEESM) halo audensia publiku ho Parlamentu Nasional. Liu husi Intervista Adjuntu Prezidente ...
0
monumento_lifau
Nasional

DILI- Relasiona ho preukupasaun grupus veteranus, antigus kombatentes ba libertasaun nasional  nomos kuadrus Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) ejiaun Administrativa Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA), neebe maka husu atu ...
0
1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Nasional

DILI-Bankada CNRT sei halo inkeritu parlamentar ba VII Governu Konstitusional, relasiona foti osan Fundu Petroliferu (FP) 70 millaun, atu nunee bele investiga klean. Tuir Xefe Bankada CNRT Duarte ...
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional

DILI– Parlamentu Nasional (PN) preokupa lei organika governu Prezidente Republika (PR) seidauk promulga, maibe lasignifika atu solusiona PR, tanba nee separasaun de poderes, maibe impaktu ba debate OJE. ...
0
PN
Nasional

DILI– Parlamentu Nasional (PN) kontinua suspende eleisaun ba komisariu CAC, tanba laprense korum. Liu husi sesaun plenaria Segunda foin lalais nee, PN halo ajenda be eleisaun komisariu CAC, ...
0
Arao
Nasional

DILI– Relasiona ho strutura governu seidauk kompletu, impaktu ba debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018. Kestaun nee hatoo husi Prezidente PN Arao Noe hatete, strutura governu too agora ...
0