Metro

Metro

Foer
Metro

DILI– Politika Governu ba zero plastiku, tanba nee Sekretariu Estadu Meiu Ambiente ba iha parlamentu hodi halo debate atu hodi implementa, no 2019 sei bandu uza saku plastiku. ...
0
13159977_bYJzN
Metro

DILI– Presidente Feto Nia Asaun Ba Dezenvolvimentu Aileu, Cistina Da Conceição, hateten atu redus kazu inan iresponsabilidade sira, neebe hatudu hahalok aat, estraga no soe bebe, presiza parte ...
0
Komputer
Metro

DILI-Sekretaria Estadu Politika Formasaun Professional no Empregu (SEPFOPE) Julio Da Silva hateten konaba servisu domestika neebe maka iha todan liu, maibe dala barak lahetan atensaun husi estadu. Sekretaria ...
0
hospitalnacionalguidovaladaresdoben-615x347
Metro

DILI-Presizente Junta Mediku Nasional, Doutor Nilton Do Carmo Silva hateten, papel junta  mediku nian mak atu fasilita transfereinsia moras ba rai liur. Nia dehan, konselho junta mediku nasional ...
0
CENTRO_E_FORMACAO_JURIDICA_07
Metro

DILI- Relasiona ho Juis nain rua ba tiha Tribunal Rekursu, no Juis ida ba tiha iha Centru Formasaun Juridiku Judisiariu, agora dadun TDD iha Juis 13 deit, ho ...
0
13159977_bYJzN
Metro

DILI– Movimentu Feto Foinsae MOFFE fo fomasaun ba Estudante tekniko institutu ETI nain 45 topiku formasaun oinsa maka atu koalia no debate diak iha publiku. Tuir Diretora Moffe ...
0
13159977_bYJzN
Metro

BAUCAU– Tempo agora ema barak komprende ona igualidade jeneru kompara ho tempo portugues, tamba parte neebe maka tau matan ba feto halo ona sosializasaun ba iha komunidade sira. ...
0
Foho Matebian
Metro

BAUCAU– Wainhira iha tempo bailoron Komunidade Suku Wailaha Posto Administrativo Venilale Municipio Baucau susar asesu ba iha bee mos, tamba durante nee bee maran, halo komunidade sira lao ...
0
13159977_bYJzN
Metro

DILI-Movimentu feto foinsae MOFFE neebe maka hetan supota husi plan intenasional fo formasaun Gils aliansa ba escolar sekundaria komposto husi municipiu rua maka hanesan Municipiu Dili nomos Municipiu ...
0
Sao Jose
Metro

DILI-Bibi luhan sai moris fatin ba kosok oan Jesus Cristo. Signifikasaun ba ita ema boot. Hatudu katak, “domin no hadomi malu, no paz” sempre mai husi situasaun simplis. ...
0