Metro

Metro

loja
Metro

DILI – Instituisaun AIFAESA kaer kumpania Lisun neebe maka distribui vividas hodi distribui ba Munisipiu, maibe vividas hirak nee expair ona. Tanba nee iha tempu badak instituisaun sei ...
0
TL-XIna
Metro

DILI– Haforsa feto hodi halao servisu iha rai seluk, SEPFOPE halao trenamentu kaer kareta ba feto 50 hodi halao servisu iha Australia. Tuir Ilidio Ximenes Da Costa Sekretario ...
0
klase-paralelo
Metro

DILI– Eleisaun parlamentar (Elpar) besik ona, organizasaun tenke promove feto potensial hodi kompete iha Elpar. Tuir Direktur Ezekutivu Mane Vizaun Foun, Americo De Araujo katak, atu tama ba ...
0
loja
Metro

DILI – Instituisaun AIFAESA kaer kumpania Lixun neebe faan vividas liu prazu, hodi distribui ba munisipiu atu faan ba komunidade sira, tamba nee iha tempu badak instituisaun sei ...
0
Polisia_Tranzitu-120x134
Metro

DILI – Atu evita konflitu iha area eskola, Ministeriu Interior (MI), liu husi diresaun nasional prevensaun konflitu komunitariu (DNPK), halao edukasaun civika no fo formasaun ba estudante husi ...
0
Untitled-1
Metro

DILI-Familia no povu Timor-Leste (TL) tomak kontenti no orgulho ho estatua, tanba harii ona estatua Proklamador Francisco Xavier do Amaral iha sidade laran. Natalino Soares nuudar familia Proklamador ...
0
tiga-roda
Metro

DILI-Liu husi serimonia tomada de pose Prezidente da Republika eleitun Frencisco Guterres Lu-Olo no mos komemorasaun loron retaurasaun da indepedensia Timor-Les ba dala 15 iha Tasi-Tolu, Sabadu (20/5/2017) ...
0
ponte-komor-iii
Metro

DILI—Timor-Leste (TL) restoura ona nia independensia bad ala 15 maibee povu barak seidauk sente dezenvolvimentu ba iha ukun rasik aan. Tuir Madre Alsinda Oliveira katak, ho komemora loron ...
0
easttimor
Metro

DILI—Povu husu Prezidente da Republiaka foun Francisco Guterres Lu-Olo nafatin kria  paz no estabilidade ba povu  rai doben ida nee. Marcelino da Costa nuudar komunidade hatete, hanesan povu ...
0
Untitled-1
Metro

DILI – Monumentu proklamador da indenpendesia no primeiru Prezidente da Republika Timor Leste Fransisco Xavier do Amaral hetan ona inagurasaun husi Prezidente da RepublikaFransisco Guteres Lu-Olo. Monumentu Fransisco ...
0