International

International

download (5)
International Notisias Online Politics

Editor : Crisogono Magalhães DILI– Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo husu Nasaun Australia, Xina, Kuba atu Reforsa Apoiu ba Kombate COVID-19. Liu husi Komunikadu neebe mak STL ...
0
download (5)
International Nasional Notisias Online

Editor : Crisogono Magalhães DILI– Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo presta Omenajen ba Prezidente Republika Indonezia Jokowi nia inan neebe mak hakotu iis iha semana kotuk. Liu ...
0
Foto: STL/ Emerenciana Pinto
International Notisias Online Politics

Editora: Carme Ximenes  DILI- Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru, hasai ona rezulusaun ida hodi bandu nasaun sira neebe afetadu ba Virus Corona (COVID-19), atu labele tama mai ...
0
Eben1-1-1-1
International Nasional Notisias Online

Editor : Crisogono Magalhães DILI– Governu Republika Indonesia (RI) neebe lidera husi Prezidente Joko Widodo (Jokowi) liu husi nia embaixada hotu-hotu iha estranjeiru inklui Embaixada Indonesia iha Timor-Leste ...
0
download (1)
International Nasional

DILI-Grupu das Mulleres Parlamentares Timor-Leste (GMPTL) kongratula loron mundial feto, espesial ba feto TL, neebe selebra loron mundial iha feto iha dia 8, Marsu 2020. Deklarasaun nee hatoo ...
0
Dionojio Babo
International Nasional

DILI– Estadu Timor Leste hatoo kongratulasaun ba  governu Nova Zelandia, tanba evakua ona estudante nain 17 husi Wuhan (Xina). Lia Hirak nee hatoo husi Ministru Negosiu Estranjeiru no ...
0
HASORU– Xefe Negosiador prinsipal ba asuntu Fronteira, Kay Rala Xanana Gusmão hasoru malu ho Ministru Koordenador Politiku Mahfud MD ho Ministra Negosiu Estranjeiu Indonezia hodi koalia kona ba Fronteira rai maran no maritima Indonezia-TL. Iha Imajen nee, Xanana dada lia ho Ministra Negosiu Estranjeiru Indonesia Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi Kuarta (5/2/2020).
Headline International Politics

JAKARTA – Xefe Negosiador Prinsipál ba asuntu Fronteira,  Kay Rala Xanana Gusmão halao vizita ba Indonezia hodi hasoru Ministru Koordenador Asuntu Politiku Mahfud MD no Ministra Negosiu Estranjeiru ...
0
image002
International Nasional

Editor Godinho Barros DILI— Governu Japaun nafatin iha komitmentu atu  fo apoiu Timor Leste halo konstrusaun ba Aeroportu Internasional Prezidente Nicolau Lobato Comoro, maske limite orsamentu. Tuir Vise Ministru  ...
0
IMG-20191223-WA0028
International

LABUAN BAJO-Illa korderoza nudar Illa kiik husi Illa komodo,rinci no padar iha Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hakarak atu haree Illa nee nia furak iha loron Sesta (20/12/2019), ...
0
IMG-20191222-WA0000
International

LABUAN BAJO-Delegasaun KBRI-TL ho nia ekipa halao vizita ba iha fatin turismu fatuk Lalenok neebe lokaliza iha suku Batu Cermin, Munisipiu Labuan Bajo, Mangarai, Nusa Tengara Barat,Indonesia. Iha ...
0