January 23, 2020
Breaking News
International

International

image002
International Nasional

Editor Godinho Barros DILI— Governu Japaun nafatin iha komitmentu atu  fo apoiu Timor Leste halo konstrusaun ba Aeroportu Internasional Prezidente Nicolau Lobato Comoro, maske limite orsamentu. Tuir Vise Ministru  ...
0
IMG-20191223-WA0028
International

LABUAN BAJO-Illa korderoza nudar Illa kiik husi Illa komodo,rinci no padar iha Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hakarak atu haree Illa nee nia furak iha loron Sesta (20/12/2019), ...
0
IMG-20191222-WA0000
International

LABUAN BAJO-Delegasaun KBRI-TL ho nia ekipa halao vizita ba iha fatin turismu fatuk Lalenok neebe lokaliza iha suku Batu Cermin, Munisipiu Labuan Bajo, Mangarai, Nusa Tengara Barat,Indonesia. Iha ...
0
IMG-20191222-WA0001
International

LABUAN BAJO-Ilha Padar nudar fatin turismu fantastiku iha Jardim Nasional Komodo, Labuan Bajo, ho luan 14.09 km persegi ho uma espesies uniku mak Komodo, atrai tebes turista sira ...
0
download (25)
International Krime

DILI-Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Badan Nasionál Narkotika Indonezia (BNN-I), halao enkontru hodi koalia kona ba koperasaun  iha area kombate droga ka narkotika. Komandante Jeral Poisia Nasional Timor-Leste ...
0
images (4)
International

DILI-Asembleia Jeral Nasoens Unidas (ONU adopta ona rezolusaun kona ba Estatutu Observador ba g7+ iha Nasoens Unidas iha 18 Dezembru 2019 iha Nova Yorke. “Ida ne’e pasu istoriku ...
0
images (3)
Economics International

DILI-Governu liu husi Konsellu Ministru (KM) nomeia Kay Rala Xanana Gusmão, hodi partisipa hanesan reprezentante governu Timor Leste ba ekonomia azul, iha Nasoens Unidus. Nomeiasaun nee aprova liu ...
0
IMG-20191219-WA0002
International

Mangarai-Ministeriu Turismu Indonesia, Liu husi Departementu Turismu, Munisipiu Mangarai Barat simu ekipa KBRI-TL ho serimonia kultural hanesan se manu aman mutin, buli halo husi Patola tau tua,, Tara ...
0
Dubes RI-TL_Sahat Sitorus
International

DILI -Ro militar Indonezia husi komponente naval  ho naran KRI Sultan Usman-359 no KRI  Sultan Muda-367 ho  membru hamutuk 250 vizita Timor Leste hodi hametin lasu amizade forsa ...
0
images (2)
International

DILI-Santo Padre Papa Francisco husu povu Timor Leste atu moris iha pas no harmonia no enkoraza Prezidente Republika atu iha sentidu dialogu hodi kria kondisaun ba Dezenvolvimentu no ...
0